ENLIVEN Project

ENLIVENist

ENLIVEN Projekt

ENLIVENit rahastatakse programmi Erasmus+ osana erakorraliste üleskutsete raames, et toetada strateegilisi partnerlusi digitaalhariduse valmisolekuks, et vastata COVID-19 pandeemiast tulenevatele haridusalastele väljakutsetele. Lühend ENLIVEN viitab vajadusele muuta haridus huvitavamaks ja viljakamaks, kuna see peegeldab projekti eesmärki hõlbustada ja kaasata õpilasi ja õpetajaid oma täieliku potentsiaali saavutamisele.

COVID-19 pandeemia kiirendas üleminekut veebipõhisele haridusele mõne päevaga. See tähendas, et polnud aega õppijate ja õpetajate ettevalmistamiseks uueks õpikeskkonnaks. Selle nihke mõjusid on hinnatud ja on võimalik kindlaks teha, kus on vaja suuremaid jõupingutusi ja kus peituvad võimalused tulevikuks.

Selles kontekstis on riigid ja seega ka projektipartnerid pandeemiaga silmitsi seisnud erineval viisil ja erinevate lahendustega. Nende kogutud kogemused on väärtuslikuks aluseks rahvusvahelise digitaalse õppeplatvormi loomiseks, mis on tõhus ja laialt levinud tööriist, mida saab kasutada selle hädaolukorra ajal ja pikka aega ka pärast seda.

Tegelikult ei saa kõik tulevikus füüsilist liikumist kogeda muu hulgas puuete, majanduslike, töö– ja perekondlike põhjuste tõttu. Praegune virtuaalne mobiilsus aga asendab kõige rohkem välismaal loengutel või seminaridel käimise kogemust. Seega kaotatakse palju eeliseid ühenduse ja empaatia osas kogukonna ja võõrustavate riikidega. Hädavajalik on välja töötada paremad virtuaalsed mobiilsused neile, kes ajutiselt või püsivalt ei saa koolitundide juures viibida.

Projekti üksikasjad

ENLIVENi idee on parandada virtuaalse hariduse kvaliteeti, arendades uusi rahvusvahelise vahetuse vorme (virtuaalne mobiilsus või segamobiilsus), aidates sellega kaasa eesmärgi saavutamisele, et kõik õpilased peaksid kogeda rahvusvahelist mobiilsust.

Järelikult võib kaasava ja mitmekesise rahvusvahelise digitaalse õpikeskkonna loomine avaldada mõju igal tasandil (kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil), võimaldades tõhusalt kaasata ebasoodsas olukorras olevaid (alaliselt või ajutiselt) inimesi. Neil on juurdepääs uuele digitaalselt täiustatud õppele, mis võimaldab neil mitte ainult omandada uusi teadmisi ja pädevusi, vaid ka rikastada oma pehmeid oskusi, mis on tänapäeval tööturul nii olulised.

Nende eesmärkide saavutamiseks usume, et kõikide erialade õppijad, õpetajad ja halduspersonal vajavad paremaid digioskusi. Lisaks tuleb digiõppe positiivsete külgede edendamiseks rakendada uusi tulevikku suunatud viise. Tõepoolest, kavandatavate tulemuste hulgas on ka väiksemate, sertifitseeritavate, paindlike õppeüksuste loomine, mis on kättesaadavad kõrghariduse erinevatel etappidel, enne formaalseid õpinguid, selle ajal ja ka pärast seda.

Lisaks kaasavad partnerid õpilasi, õpetajaid ja teisi töötajaid kogu projekti elutsükli jooksul testimise ja katsetamise etappidesse, et koguda väärtuslikku tagasisidet. Kõik asjakohased materjalid (veebikursused, juhised, taskuhäälingusaated, referaadid jne) töötatakse välja tingimusega, et need peavad olema avalikult kättesaadavad ja pärast lõplikku väljalaskmist avatud litsentsiga tutvustatavad.

Peamised eesmärgid

Meie eesmärk on edendada uut kultuuri ja perspektiivi selle kohta, kuidas digitehnoloogiaid saab kasutada õppimise ja õpetamise tõhustamiseks, avades mõtiskluse võimalusele kombineerida traditsioonilist õpet koos teiste koolitus- ja õppimisvormidega eesmärgiga toetada hariduse kaasajastamist.

Seda on võimalik saavutada järgmiselt:

Loomine

Rahvusvahelise virtuaalse mobiilsuse uute vormide loomine, et pakkuda tulevastele osalejatele paremaid kogemusi

Creating_image(PLUS)

Photo: UHH/Frank von Wieding

Ühenduse

loomine tihedate ja interaktiivsete rahvusvaheliste üliõpilaste ja töötajatega

Väljatöötamine

Paremini kohandatud pedagoogiliste lähenemisviiside väljatöötamine e-õppele

Rikastamine

Kogu olemasolevate oskuste rikastamine kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja Euroopa tööturul

ENLIVEN koosneb kolmest intellektuaalsest väljundist ja nende tootmiseks vajalikest sammudest:

Lühikesed ja paindlikud kursuse moodulid digipädevuste arendamiseks

Progressiivsed kursuste moodulite komplektid, et saaks ära kasutada virtuaalse õppimise kogu potentsiaali

Juhised kaasavate rahvusvaheliste õpikeskkondade loomiseks

Sihtrühmad

Õpilased

  • saada kasu täiustatud õppimisviisidest, mis võimaldavad sügavamat sotsiaalset suhtlust
  • vajadus ligi pääseda praktilistele ja laboratoorsetele tegevustele virtuaalses keskkonnas

Õpetajad

  • õppida, kuidas kasutada kõiki digiõppe pakutavaid eeliseid
  • erikoolitus õppijate tõhusaks hõlbustamiseks veebikeskkonnas

Administratiivpersonal

  • parandada digioskusi, et edendada oma ametialast tegutsemist ja isiklikku kultuuri

Igas vanuses õppijad

  • saada kasu paindlike mikrokursuste loomisest, millele on juurdepääs kõrghariduse   erinevatel etappidel, enne formaalseid õpinguid, nende ajal ja pärast seda

Latest news

Third ENLIVEN Newsletter

We are delighted to welcome you to our third newsletter! As we approach the end of the project, the results become tangible....

Read More

Subscribe to keep in touch